Program

Cíle konference

ALUMINIUM a NEŽELEZNÉ KOVY 2015 umožní výměnu a prezentaci poznatků při řešení výrobních problémů vztahujících se ke zpracování neželezných kovů a jejich slitin, seznámí účastníky se zaváděním nových materiálů a technologií, nekonvenčních neželezných materiálů, práškových a kompozitních materiálů atd. Dále přiblíží poznatky v oblasti vývoje a výzkumu, metodiky a techniky v oblasti metalografie a zkoušení materiálu, přehled výzkumu a vývoji v dané oblasti a dovolí prezentaci firem a společností nabízejících přístroje, výrobky a přípravky, které souvisejí s výrobou a použitím neželezných kovů.
Hlavními cíli a zaměření konference ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY 2015 je podat souhrnný přehled o současném stavu v těchto oblastech:

metalografie a fraktogrfaie, vlastnosti, zkoušení a strukturní analýzy neželezných kovů,

hliníkové materiály v dopravě – nové trendy, nové hliníkové materiály a technologie,

tavení, lití a krystalizace, tváření, tepelné zpracování slitin neželezných kovů,

obrábění a spojování materiálů z neželezných kovů,

koroze a povrchová ochrana u slitin neželezných kovů,

prášková metalurgie neželezných kovů, kompozitních materiálů, intermetalika,

nové trendy a možnosti ve využití slitin neželezných kovů,

využití CAx technologií v oblasti výroby výrobků z neželezných kovů a jejích slitin.

Doprovodné akce


Jednací jazyk konference

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, polština, angličtina. Příspěvky je nutno dodat v jazyce českém nebo slovenském – pro uveřejnění v recenzovaném časopise Strojírenská technologie (Ph.D. studenti) anebo jazyce anglickém (GB English) pro uveřejnění v časopise Manufacturing Technology, který je zařazen ve světové citační databázi SCOPUS. Otištění příspěvku v konkrétním časopise je podmíněno splněním požadavků pro psaní příspěvků, doručením smlouvy o převodu autorských práv k příspěvku a recenzním řízením, jehož výsledkem je přijetí článku k publikaci.

Soutěž „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury neželezných kovů“

Soutěž proběhne ve dvou kategoriích a to v oblasti barevné fotografie a v oblasti černobílé fotografie. Každý účastník soutěže může přihlásit maximálně 3 barevné a 3 černobílé fotografie struktury materiálu (je možné se zúčastnit i jen jedné z těchto kategorií). Fotografie může být do velikosti max. A4. Každou fotografii je potřeba popsat následně: zvětšení, 1 – 2 věty popis struktury, způsob leptání a pozorování.

Fotografie budou vyvěšeny během prvního dne konference a budou hodnoceny komisí soutěže a účastníky konference (VOX POPULI). Vítězové soutěže budou odměněni věcnými cenami. Ceny budou předány na společenském večeru konference. Fotosnímky zasílejte nejpozději do 10. 10. 2015 na kontaktní adresu.